Integrovaná politika

SYNER Morava a.s.

Politika integrovaného systému managementu

Vedení SYNER Morava,a.s. vyhlašuje pro další období tuto politiku integrovaného systému managementu

 

Politika kvality

 1. Trvalé a optimální uspokojování požadavků zákazníka je základem politiky kvality. Míru spokojenosti zákazníka a jeho potřeby trvale sledujeme a vyhodnocujeme vedením a.s. Klíčem k úspěchu je spokojenost každého našeho zákazníka a míra spokojenosti zákazníka je přímo závislá na dosažené úrovni celkové kvality v SYNER Morava, a.s.
 2. Neustálé zvyšování kvality výrobků a služeb je součást každodenní činnosti všech zaměstnanců přičemž klademe důraz na plnění všech legislativních požadavků. Kvalitu výrobků a služeb pravidelně sledujeme a hodnotíme na základě dokumentovaných záznamů o kvalitě.
 3. Kvalifikaci zaměstnanců trvale zlepšujeme procesem výcviku a účelným plánováním personálního rozvoje všech zaměstnanců SYNER Morava, a.s.
 4. Soustavně vytváříme dobré pracovní, bezpečnostní a sociální podmínky pro všechny zaměstnance a tím podmiňujeme úspěšnost práce SYNER Morava, a.s.    
 5. Neustálým rozvojem a modernizací informačního systému v SYNER Morava, a.s. vytváříme předpoklady pro snižování režijních nákladů naší akciové společnosti.

 

Environmentální politika

 1. Jsme si vědomi skutečnosti, že kromě kvality naší produkce a vytváření adekvátních pracovních podmínek pro všechny zaměstnance SYNER Morava, a.s. je i náš vztah k životnímu prostředí jedním ze základních atributů trvale udržitelného rozvoje nejen naší firmy, ale i celé společnosti.
 2. Základem environmentální politiky SYNER Morava, a.s. je ekologizace všech procesů ve výstavbě. Plníme všechny relevantní právní požadavky a jiné požadavky na ochranu životního prostředí a trvale snižujeme negativní dopady naší produkce na životní prostředí.
 3. Zavedli jsme a neustále rozvíjíme v SYNER Morava, a.s. metody sledování, hodnocení  a zlepšování jednotlivých procesů, které mají environmentální dopady na životní prostředí.                                                                                                                                        
 4. Klíčem k trvalému zlepšování životního prostředí, prevenci znečisťování a dodržování souladu s právními a dalšími požadavky kterým podléháme je skutečnost, že neustále vzděláváme každého zaměstnance a všechny osoby, které pracují pro nás, nebo v náš prospěch a tím budujeme pocit osobní odpovědnosti za stav životního prostředí pro další generace.
 5. Neustále rozvíjíme metody a prostředky komunikace o otázkách ochrany a zlepšování životního prostředí se zákazníky, zaměstnanci a osobami pracujícími v náš prospěch, orgány státní správy a dalšími subjekty v našem podnikatelském prostředí.

 

Politika BOZP

 1. Vedení SYNER Morava, a.s. povýšilo svůj vztah k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců a hygienickým podmínkám při práci na jednu ze svých hlavních podnikatelských priorit.
 2. Trvale zvyšujeme výkonnost systému ochrany zdraví a bezpečnosti. Bezpečnost a ochranu zdraví chápeme jako programový a koncepční proces s cílem předcházet zraněním a poškození zdraví.
 3. Neustále zlepšujeme systém bezpečnosti a ochrany zdraví, který tvoří součást vysoké úrovně naší celkové firemní kultury, včetně komunikace s osobami pracujícími pod naší kontrolou.
 4. Dodržujeme, plníme a hodnotíme soulad s požadavky platné legislativy, které se vztahují na naše rizika BOZP. Při plnění výrobních úkolů se snažíme o minimalizaci všech rizik BOZP a dopadů našich činností na zdraví našich zaměstnanců a obyvatel.
 5. Pozornost nasměrujeme k opatřením pro vytvoření povědomí zaměstnanců o jejich povinnostech v oblasti BOZP, mezi něž řadíme také teoretickou přípravu a výcvik.

Důležité stránky

Aktuality

29. 10. 2019

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti SYNER Morava, a.s. svolává v souladu s příslušnými ustanoveními...

Working...